CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Chủ nhật, 25/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 339

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN:Sinh học

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Sinh học

 

Khối 10

                

Tuần lễ

 

Bài TH, TN

GV hỗ trợ chuẩn bị/Ghi chú

GV thực hiện

HKI

 

30/10–04/11

Bài 12: Thực hành: Co và phản co nguyên sinh

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Xuân, Cô Bích, Cô Tân

27/11–02/12

Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Xuân, Cô Bích, Cô Tân

HKII

 

15/01–20/01

Bài 20: Thực hành: quan sát các kì của quá trình nguyên phân

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Xuân, Cô Bích, Cô Tân

05/02 –10/02

(20→25AL)

Bài 24: Thực hành: lên men êtilic và lactic

(Hướng dẫn làm tại nhà)

Cô Xuân, Cô Bích, Cô Tân

12/03–17/03

Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật.

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Xuân, Cô Bích, Cô Tân

 

Khối 11

 

Tuần lễ

Bài TH, TN

GV hỗ trợ chuẩn bị/Ghi chú

GV thực hiện

HKI

 

18/09 –23/09

Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm vai trò của phân bón

Hướng dẫn làm tại nhà nộp bài thu hoạch

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

23/10–28/10

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carotenoit

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

30/10–04/11

Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

HKII

 

02/1/2018 – 06/01/18

Bài 21: Thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

15/01–20/01

Bài 25: Thực hành Hướng động

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

05/02 –10/02

(20→25AL)

Bài 33 : Thực hành : Xem phim về tập tính của động vật

Xem phim

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

19/03–24/03

Bài 40 : Thực hành : Xem phim về ST và PT ở ĐV

Xem phim

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

02/04–07/04

Bài 43 : Thực hành : Nhân giống vô tính ở TV bằng giâm, chiết, ghép.

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Hiền, Cô Bích, Cô Tân

 

Khối 12

Tuần

Bài TH, TN

GV hỗ trợ chuẩn bị/Ghi chú

GV thực hiện

HKI

 

04/09 –09/09

Bài 7: Thực hành: Quan sát NST

Võ Thị Ngọc Bích

Cô Xuân, Cô Hiền, cô Bích

02/10–07/10

Bài 14: Thực hành lai giống

HS tự nghiêm cứu tài liệu

Cô Xuân, Cô Hiền, cô Bích

HKII

 

02/04–07/04

Bài 46 : Thực hành : Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

HS tự nghiêm cứu tài liệu

Cô Xuân, Cô Hiền, cô Bích

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

TP. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 8 năm 2018

TỔ TRƯỞNG

Tác giả: TVT

Viết bình luận

86