Thứ tư, 14/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 363

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Năm học 2018-2019

Hiệu trưởng: Thầy Hà Thanh An
Phó Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Hồng
Phó Hiệu trưởng: Thầy Trần Văn Thoa

Chủ tịch công đoàn: Cô Phạm Thị Thái Hiền

Trợ lý thanh niên: Cô Bùi Thị Thanh Tâm
Gồm 12 Tổ chuyên môn:
TT TỔ CHUYÊN MÔN TỔ TRƯỞNG SỐ GV
1 Toán Cô Nguyễn Thị Nhân 10
2 Cô Lê Trần Thảo Trang 8
3 Hóa Cô Nguyễn Thị Tuyết Trang 8
4 Sinh Cô Hồ Thanh Xuân 4
5 Văn Cô Ngô Thị Mai 10
6 Sử Cô Lê Thị Hải Vân 4
7 Địa Cô Trần Thị Minh Huyền 4
8 Anh Cô Trần Thị Tuyết Trinh 10
9 GDTC - GDQP Thầy Đặng Thanh Sơn 8
10 Công nghệ Thầy Phùng Chí Linh 3
11 Tin học Thầy Đặng Anh Hào 5
 12  Giáo dục công dân  Thầy Võ Văn Khải
 
và 01 Tổ Hành chính
Tác giả: TVT

163