Điạ chỉ: 360E Bến Bình Đông, P15, Quận 8

Hiệu Trường

Hà Thanh An
Hà Thanh An

Ngày sinh: 6/11/1969

Dân tộc: Kinh

Phó Hiệu trưởng

Dương Tiến Hùng
Dương Tiến Hùng

Ngày sinh: 13/3/1962

Trần Văn Thoa
Trần Văn Thoa

Ngày sinh: 19/10/1973